Η AGROMA χρυσός χορηγός στο Spice 7 - Workshop 2018 στην Ελλάδα

17 Σεπτέμβριος 2018

The SPISE 7-Workshop offers the possibility of getting to know the provisions on inspection of plant protection equipment stated by Article 8 of EU Directive 2009/128/EC, which are binding for all Member States, to interpret these correctly and to discuss each one of them. In addition, the Workshop gives the participants the chance to initiate further specifications which the Member States must develop and harmonise by themselves (subsidiarity) and to put them into operation. Participation of experts on inspection of sprayers in use from all the Member States, representatives from official bodies, either national or European, customers or farmers, allow the attendants to have a complete overview about the situation and perspectives of the mandatory procedure for inspection of sprayers in use in Europe. Lectures, practical activities and visits will be organised and distributed during the two and a half days. Aspects as inspector’s training, the necessity of new standards, SPISE advice on how to inspect sprayers not included in ISO 16122 series sprayers, quality control of inspection workshops and other relevant aspects will be discussed.

Το SPISE 7-Workshop προσφέρει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τις διατάξεις σχετικά με την επιθεώρηση του φυτοπροστατευτικού εξοπλισμού που αναφέρονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 2009/128 / ΕΚ της Ε.Ε., οι οποίες είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., να τις ερμηνεύουν σωστά και να αλλάζουν απόψεις. Επιπλέον, το Εργαστήριο δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ξεκινήσουν περαιτέρω προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να αναπτύξουν και να εναρμονίσουν τα κράτη μέλη από μόνα τους) και να τα θέσουν σε λειτουργία. Η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων στην επιθεώρηση των ψεκαστικών που χρησιμοποιούνται από όλα τα κράτη μέλη, εκπρόσωποι από επίσημους οργανισμούς, είτε εθνικούς είτε ευρωπαϊκούς, πελάτες ή αγρότες, επιτρέπει στους συνοδούς να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης και των προοπτικών της υποχρεωτικής διαδικασίας ελέγχου των ψεκαστικών σε χρήση στην Ευρώπη. Διαλέξεις, πρακτικές δραστηριότητες και επισκέψεις θα οργανώνονται και θα διανέμονται κατά τη διάρκεια δυόμισι ημερών. Θα συζητηθούν πτυχές της επιμόρφωσης των επιθεωρητών, η αναγκαιότητα νέων προδιαγραφών, οι συμβουλές SPISE για τον έλεγχο των ψεκαστικών που δεν περιλαμβάνονται στους ψεκαστικών σειράς ISO 16122, ο ποιοτικός έλεγχος των εργαστηρίων επιθεώρησης και άλλες συναφείς πτυχές.